Çiğ Süt Analizleri

Çiğ Süt Analizi ve Değerlendirme Faaliyeti:

 

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2015 Yılı kayıtlarına göre Aydın ilinde yaklaşık olarak toplam 32 bin adet  süt sığırcılığı işletmesi mevcuttur. İşletmeler büyüklüklerine göre küçük ölçekli (1-25 baş), orta ve büyük ölçekli (26 baş ve üzeri) olarak gruplandırılmıştır. Gruplandırılan bu işletmelerden eğitim verilecek işletme örnek hacmi belirlenmesinde Yamane (1967) tarafından geliştirilen “Tabakalı (oransal) Örnekleme” yöntemi kullanılarak rastgele 1400 adet işletme seçilmiş; Çiğ süt analizleri 1400 işletmenin bulunduğu gruptaki yaklaşık 170’in üzerinde işletmede 3’er tekerrürlü olmak üzere eğitimler öncesinde ve sonrasında iki kez uygulanmıştır.

 

Projenin başlangıcında AB süt hijyeni yönetmeliğine göre, çiğ ve ısıl işlem görmüş sütlerde
max. Somatik Hücre Sayısı : 400 bin hücre/ml

Türk Gıda Kodeksi çiğ süt ve ısıl işlem görmüş sütler tebliğine göre,
max. Toplam Bakteri Sayısı: 100 bin hücre/ml

Somatik Hücre Sayısında 200 bin hücre/ml üzerine her 100 bin hücre/ml’lik artış, süt veriminde %2,5’luk bir kayba neden olmaktadır.

Proje kapsamında Somatik Hücre Sayım Cihazı ilimize kazandırılarak,

Aydın ili ilçelerinde, 179 işletmeden 3’er numune olmak üzere, toplam 537 süt örneği TB ve SHS yönünden incelenmiştir.  Yapılan analizler sonucunda;

Somatik Hücre Sayısı: 410 bin hücre/ml

Toplam Bakteri sayısı: 683 bin hücre/ml

ortalama değerleri tespit edilmiştir.

 

Proje kapsamında uygulanan eğitimlerden sonra ayni işletmelerden tekrar üçer çiğ süt örneği alınmış Somatik Hücre Sayıları ve Toplam Bakteri Sayıları belirlenmiştir.

Tüm ilçelerde dikkate değer iyileşmeler tespit edilmiştir.